SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

Genom att ladda ner OLYMPUS Digital Camera Softwares (härefter "Programvara"), samtycker du (härefter "Användaren") till följande End User License Agreement (EULA) som tillhandahålls av Olympus Corporation och dess licensierade återförsäljare (härefter "Olympus").

1. Med förbehåll för de villkor som anges i direktivet, skall Olympus bevilja Användaren en icke-exklusiv och icke överförbar licens att använda Programvaran och dess kopia (nedan är en kopia av programvaran som ingår i Programvaran) endast i syfte att appliceras för Olympus produkter som introduceras och accepteras av Olympus.

2. Användaren skall vara förbjuden att göra eller utföra följande:

 1. (1) Att göra någon kopia av Programvaran, helt eller delvis, i något annat syfte än back-up ändamål.
 2. (2) att sälja, distribuera eller ladda upp Programvaran, helt eller delvis.
 3. (3) För att ändra, modifiera, dekonstruera, dekompilera eller demontera Programvaran, helt eller delvis.
 4. (4) att hyra, leasa eller underlicensiera Programvaran, helt eller delvis.
 5. (5) För att exportera Programvaran, direkt eller indirekt, helt eller delvis, utan att få nödvändiga godkännanden av berörda statliga myndigheter i Japan eller i något relevant land.

3. All rätt, äganderätt eller intresse i och till Programvaran skall ägas av eller lagstadgad till Olympus eller dess licensgivare respektive.

4. Användaren accepterar och förstår att programvaran ges till användare på en''som det är''basis utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till:

 1. (1) garantier för säljbarhet och / eller lämplighet för ett Användarens visst ändamål.
 2. (2) Garanti för ingen bug, fel, fel eller brister i programvaran, eller
 3. (3) Garantier för icke-intrång i rättigheter eller intressen av någon tredje part, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter.

5. Under inga omständigheter skall Olympus hållas ansvarig eller ansvarig för eventuella skador lidit eller förorsakats Användaren eller någon annan tredje part (inklusive, men inte begränsat till, allmän, direkta, indirekta, följd-eller oavsiktliga förluster eller skador, inklusive skador för förlust av affärer vinster, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation och liknande), som uppstår ur eller i samband med användning av programvaran.

6. Om användaren misslyckas med att uppfylla alla villkor enligt detta avtal får OLYMPUS säga upp detta avtal och söka gottgörelse för förlust eller skada, inklusive ersättning för förlorad rörelseresultatet, affärer tolkning, förlust av affärsinformation och liknande) eller förlust vinst som uppkommit av Olympus, som uppstår ur eller i samband med sådana användaren inte. I sådant fall skall Användare omedelbart förstöra eller returnera till Olympus någon och alla kopior därav, vare sig helt eller delvis.

Stäng