LICENČNÍ SMLOUVA

Tím že jste si stáhly OLYMPUS software (dále jen "Software"), Vy jako uživatel (dále jen "Uživatel") souhlasíte s následující Uživatelskou licenční smlouvou (EULA) zajišťující spol. Olympus Corporation dodavatelem licencí (dále jen "Olympus").

1. S výhradou zde uvedených podmínek, které společnost Olympus zavedla a přijala, poskytne Olympus Uživateli nevýhradní a nepřenosnou licenci k použití Software a jeho kopií (dále se kopie Softwaru považují za součást Softwaru) pouze pro účely využití spojené s výrobky Olympus.

2. Uživateli se zakazují následující činnosti.

 1. (1) Vytváření kopií Softwaru, vcelku ani jeho částí, pro jakékoli jiné účely než zálohování.
 2. (2) Prodávat, distribuovat nebo poskytovat Software vcelku ani jeho části.
 3. (3) Měnit, upravovat, zpětně dekódovat, dekompilovat ani rozebírat Software, vcelku ani jeho části.
 4. (4) Půjčovat, pronajímat ani dále licencovat Software, vcelku ani jeho části.
 5. (5) Exportovat Software přímo ani nepřímo, vcelku ani jeho části, bez získání nezbytných platných povolení příslušných státních autorit v Japonsku nebo v příslušné zemi.

3. Veškerá práva, zákonné nároky nebo podíly na Softwaru jsou ve vlastnictví nebo v držení společnosti Olympus nebo jeho příslušného poskytovatele licence.

4. Uživatel potvrzuje a je srozuměn s tím, že software se poskytuje Uživateli „jak je“ bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implicitní, včetně ale bez omezení na:

 1. (1) Záruky prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel Uživatele.
 2. (2) Záruky na bezchybnost, správnost a neškodnost software nebo
 3. (3) Záruky na neporušení práv nebo zájmů jakékoli třetí strany, včetně a bez omezení na právo k intelektuálnímu vlastnictví.

5. Olympus nemůže být v žádném případě odpovědný za jakékoli škody způsobené či vzniklé Uživateli či jakékoli třetí straně (včetně ale bez omezení na všeobecné, zvláštní, přímé, nepřímé, následné nebo náhodné ztráty či škody včetně ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty obchodních informací a podobně), k nimž dojde ve spojení nebo v důsledku použití software.

6. Pokud Uživatel poruší jakékoli ustanovení či podmínku této Smlouvy, OLYMPUS může ukončit tuto Smlouvu a požadovat náhradu za jakékoli ztráty či škody (včetně náhrady ušlého zisku, obchodních příležitostí, ztrát obchodních informací apod.) nebo ztrátu zisku vzniklou společnosti Olympus, k nimž dojde v důsledku nebo ve spojení s chybou Uživatele. V takovém případě musí Uživatel zničit nebo vrátit společnosti Olympus všechny kopie software, ať již částí či celého.

Zavřít